TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund.

 

Vi har tillsammans med våra medarbetare tagit fram en värdegrund som alla i företaget ställer sig bakom.

 

Mål och affärsidé

Skapa bästa möjliga livskvalitet i vardagen som lever med autism.

 

Måluttryck

För att se att vi strävar mot målet anser vi att följande värdegrunder ligger som grund för all verksamhet inom företaget:

  • Respekt
  • Kompetens
  • Utveckling
  • Lyhördhet
  • Demokrati
  • Glädje

 

 

Respekt

För att värdegrunden Respekt mot kunden följs vill vi se att…

Kunden får vara såsom de är och att kundens unika egenskaper bekräftas. Kundens integritet och okränkbarhet alltid får högsta prioritet. Bemötandet och kommunikationen med kunden ska vara medvetet anpassad till/för kundens individuella nivå i syfte att uppnå mesta möjliga tvåvägskommunikation.

 

För att se värdegrunden Respekt mot alla, som på något sätt ingår i verksamheten, följs vill vi se att…

Låta alla vara så som de är utan att klandra dem för detta. Bemötande och kommunikation internt och externt håller en allmän acceptabel nivå. Alla människors integritet och okränkbarhet alltid får högsta prioritet.

 

Kompetens

För att se att värdegrunden Kompetens mot kunden följs vill vi se att…

Kundens egenskaper och färdigheter värderas högt och tillämpas i varje moment. Vi främjar till allas förmåga att utföra de uppgifter som åligger dem att göra. Vi främjar alla till kompetensutveckling utifrån sin egen förmåga och tidigare utbildningar. Viljan att ta till sig nya kunskaper och idéer ses som en förutsättning att uppfylla företagets kompetensbehov.

 

Utveckling

För att se värdegrunden Utveckling mot kunden följs vill vi se att…

Kundens utveckling sker i en positiv riktning mot de individuella mål som sätter upp tillsammans med kunden, dess anhöriga och inblandad personal. Kundens egna behov, intressen och önskningar ska ligga som grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

 

För att se värdegrunden Utveckling mot alla, som på något sätt ingår i verksamheten, följs vill vi att…

Personalens utveckling sker i en positiv riktning mot de mål som företaget sätter upp tillsammans med personal och företagsledning.

Ska beredas möjlighet att få utvecklas utifrån sina individuella behov, intressen och önskningar som står i relation till de arbetsuppgifter denna person har inom företaget.

 

Lyhördhet

För att värdegrunden Lyhördhet mot kunden följs vill vi se att…

Kundens åsikter och önskningar tas på allvar och att vi förvekligar dem så långt det är etiskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt. Kunden har stort inflytande på vem som anställs som assistent i sitt egna boende.

 

För att värdegrunden Lyhördhet mot alla, som på något sätt ingår i verksamheten, följs vill vi se att…

Allas åsikter och önskningar tas på allvar och att vi förverkligar dem så långt det är etiskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt och i linje med den verksamhet som Bättre Assistans bedriver.

 

Demokrati

För att värdegrunden Demokrati mot kunden följs vill vi se att…

Kundens demokratiska rättigheter tas på allvar och att vi förverkligar dem så långt det är etiskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt. Låta allas, som på något sätt ingår i verksamheten, demokratiska rättigheter tas på allvar och att vi förverkligar dem så långt det är etiskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt, samt är i linje med den verksamhet Bättre Assistans bedriver.

 

För att värdegrunden Demokrati mot alla, som på något sätt ingår i verksamheten, följs vill vi se att…

Bättre Assistans har ett demokratiskt arbetssätt där alla ska tillåtas att föra fram sin åsikt. Dock ligger slutgiltiga beslut hos företagets ledning och styrelse. Bättre Assistans står för etnisk, religiös och politisk mångfald och alla människors lika värde.

 

Glädje

För att se att värdegrunden Glädje mot kunden följs vill vi se att…

Kunden visar tecken på en positiv utveckling. Kunden uttrycker tillfredsställelse för den verksamhet som bedrivs.

 

För att se att värdegrunden Glädje mot alla, som på något sätt ingår i verksamheten, följs vill vi se att…

Känner glädje och trivsel med sitt arbete och sin arbetsplats. Den fysiska som psykosociala arbetsmiljön blir utformade för att sjukfrånvaron ska ligga på en sådan låg nivå som möjligt.